top of page

Test d'aluminosi

El test d'aluminosi és el conjunt de proves que es realitzen per determinar si un element estructural de formigó d'un immoble està afectat per aluminosi. El procés d'inspecció és el següent:

 

  • Visita a l'immoble:

    • Inspecció visual de l'estructura

    • Determinació dels riscos que comporten la possible afectació per aluminosi de l'estructura, en funció de l'estat de descomposició dels elements.

    • Extracció d'una petita mostra de l'element de formigó.

  • Anàlisi químic de la mostra extreta mitjançant un laboratori homologat.

  • Entrega dels resultats del laboratori i redacció d'un breu informe on s'explica l'afectació de l'element i quines són les mesures a realitzar.

 

El preu del servei és 200€+iva, amb els costos del laboratori inclosos, per a una mostra. En cas de ser necessari més d'una mostra de formigó de diferents elements estructurals, cada mostra supletòria serien 80€+iva per mostra a partir de la segona.

bottom of page