top of page

Seguretat i Salut

  • Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Redacció de l’estudi de seguretat i salut d’acord amb la legislació vigent, incloent-hi: Memòria, Plec de Condicions, Amidaments, Pressupost i Documentació Gràfica.

 

  • Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte

Coordinar que, en la concepció, l’estudi i l’elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de prevenció de riscos laborals.

 

  • Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'Execució

Coordinar que, en la fase d'execució de l'obra de construcció, s'apliquin els principis generals de prevenció de riscos laborals. Aprovació del Pla de Seguretat i anotacions pertinents al Llibre d'Incidències. 

 

  • Pla de Seguretat i Salut per a constructores

Redacció del Pla de Seguretat i Salut per a constructores, aplicant els principis de prevenció de riscos laborals.

 

bottom of page