top of page

Reformes de locals

Llicència d’Obra

 

 • Estudi previ: 

  • Visita al local i reunions amb el client per a determinar els requisits particulars del projecte

  • Assessorament en totes las necessitats de serveis.

 • Avantprojecte:

  • Desenvolupament del borrador del projecte i les seves revisions pertinents fins a fixar la idea base. 

  • Elaboració d’una llista d’objectius del projecte. 

  • Aclariment dels factors, processos i condicions urbanístiques, de disseny, funcionals, tècniques, econòmiques, energètiques i ecològiques del projecte. 

  • Consultes prèvies amb les autoritats sobre la viabilitat de la aprovació.

 • Projecte Bàsic: 

  • Representació gràfica del projecte bàsic complert. 

  • Desenvolupament de la memòria tècnica necessària segons el Codi Tècnic de l’Edificació.

 • Sol·licitud de la llicència d’obres:

  • Recopilació i tramitació de tota la documentació necessària per a la sol·licitud de la llicència d’obres

 

 • Projecte d’Execució:

  • Representació gràfica del projecte amb tots els detalls necessaris per a la seva execució.

  • Realització dels amidaments de les obres a realitzar.

 • Assistència en la adjudicació del contracte: 

  • Assessorament al client en l’adjudicació de l’obra al/s contractista/es.

 • Direcció de l’obra + Direcció de l’execució

  • Supervisió de la execució del projecte, segons visita setmanal. 

  • Supervisió de les certificacions mensuals realitzades pels contractistes.

 • Liquidació i recepció de l’obra  

  • Inspecció del local acabat per a la determinació de defectes abans de la expiració dels contractes amb les empreses constructores. 

  • Recopilació del material gràfic del projecte.

  • Entrega del Certificat Final d’Obra.

 

 

Llicència d’Activitat (Llicència Ambiental)

 

 • Projecte d’activitats: 

  • Resolució de consultes sobre legislació i requisits legals per l’activitat.

  • Redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura per a activitat i adequació del local a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.

bottom of page